Share Add on import users

Thành viên mới
Mình chia sẽ tiện ích Import users Dựa trên code import data của GaNguCay và hongoctrien, mình chỉ chỉnh sửa cho phù hợp NV4.
Chức năng: Import thành viên vào CSDL từ file xml.
HD add:

1. Tải file import_users.php (đính kèm) chép theo đường dẫn modules/users/admin/
2. Mở file modules/users/langguage/admin_vi.php
Thêm đoạn:
Code:
$lang_module['import_users'] = "Import thành viên";
$lang_module['import'] = "Import thành viên";
$lang_module['import_thanhcong'] = "Dữ liệu chèn vào thành công";
$lang_module['import_tb'] = "Chọn đường dẫn đến file xlm";
$lang_module['them'] = "Số lượng thành viên import thành công: ";
$lang_module['import_err'] = "Lỗi";
$lang_module['import_hd'] = "Chú ý:";
$lang_module['import_hd1'] = "- Dữ liệu phải đúng theo file mẫu (<b>Không được trùng tên truy cập hoặc email</b>)";
3. Mở modules/users/admin.menu.php
Tìm khoảng dòng 19:
Code:
'getuserid'
Thêm phía sau:
Code:
, 'import_users'
Tìm (khoảng dòng 22):
Code:
$submenu['user_add'] = $lang_module['user_add'];
Thêm phía dưới:
Code:
$submenu['import_users'] = $lang_module['import_users'];
4. Download file xml (đính kèm), mở bằng excel và nhập dữ liệu theo đúng cấu trúc
5. Truy cập vào ACP/Thành viên/Import thành viên
Hi vọng cái này có ích cho các bạn.
 

Attachments