Hỏi Cách chuyển mục theo dòng sự kiện lên vị trí khác

Thành viên mới
Mình đang dùng nukeviet bản 4.3.05. Mình dùng theme mặc định của nukeviet. Nay mình muốn thay đổi vị trí của nhóm "dòng sự kiện" tới vị trí khác. Điển hình là vị trí phía dưới phần giới thiệu ngắn (trước phần nội dung bài viết)
Capture.JPG
Đồng thời mình muốn thay đổi tên của "theo dòng sự kiện" "những tin mới" "những tin cũ" thì cần vào đâu mong được giúp đỡ. Xin cám ơn!
 
Bước 1: mở file themes\default\modules\news\detail.tpl tìm coppy và xóa đoạn
PHP:
  <!-- BEGIN: topic -->
    <div class="clearfix">
      <p class="h3"><strong>{LANG.topic}</strong></p>
      <div class="clearfix">
        <ul class="related">
          <!-- BEGIN: loop -->
          <li>
            <em class="fa fa-angle-right">&nbsp;</em>
            <a href="{TOPIC.link}" {TOPIC.target_blank} <!-- BEGIN: tooltip -->data-placement="{TOOLTIP_POSITION}" data-content="{TOPIC.hometext_clean}" data-img="{TOPIC.imghome}" data-rel="tooltip"<!-- END: tooltip --> title="{TOPIC.title}"><h4>{TOPIC.title}</h4></a>
            <em>({TOPIC.time})</em>
            <!-- BEGIN: newday -->
            <span class="icon_new">&nbsp;</span>
            <!-- END: newday -->
          </li>
          <!-- END: loop -->
        </ul>
      </div>
      <p class="text-right">
        <a title="{TOPIC.topictitle}" href="{TOPIC.topiclink}">{LANG.more}</a>
      </p>
    </div>
    <!-- END: topic -->
đưa vào chỗ nào bất kỳ ví dụ sau giới thiệu ngắn gọn
1.png

Bước 2: mở modules\news\themes.php
Tìm coppy và xóa đoạn này đi

PHP:
 if (! empty($topic_array)) {
      foreach ($topic_array as $key => $topic_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $topic_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($topic_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($topic_array_i['external_link']) {
          $topic_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $topic_array_i['time'] + (86400 * $topic_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.others.topic.loop.newday');
        }
        $topic_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $topic_array_i['time']);
        $xtpl->assign('TOPIC', $topic_array_i);

        if (! empty($module_config[$module_name]['showtooltip'])) {
          $xtpl->parse('main.others.topic.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.others.topic.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.others.topic');
    }
xóa hết "main.others." sửa thành "main." như sau và đưa xuống dòng cuối
$xtpl->parse('main.others');
}

PHP:
if (! empty($topic_array)) {
      foreach ($topic_array as $key => $topic_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $topic_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($topic_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($topic_array_i['external_link']) {
          $topic_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $topic_array_i['time'] + (86400 * $topic_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.newday');
        }
        $topic_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $topic_array_i['time']);
        $xtpl->assign('TOPIC', $topic_array_i);

        if (! empty($module_config[$module_name]['showtooltip'])) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.topic.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.topic');
      }
2.png
Hoàn thành, dọn dẹp hệ thống
 
Lần sửa cuối: Sáu 1, 2019 lúc 1:21 AM
Thành viên mới
Bước 1: mở file themes\default\modules\news\detail.tpl tìm coppy và xóa đoạn
PHP:
  <!-- BEGIN: topic -->
    <div class="clearfix">
      <p class="h3"><strong>{LANG.topic}</strong></p>
      <div class="clearfix">
        <ul class="related">
          <!-- BEGIN: loop -->
          <li>
            <em class="fa fa-angle-right">&nbsp;</em>
            <a href="{TOPIC.link}" {TOPIC.target_blank} <!-- BEGIN: tooltip -->data-placement="{TOOLTIP_POSITION}" data-content="{TOPIC.hometext_clean}" data-img="{TOPIC.imghome}" data-rel="tooltip"<!-- END: tooltip --> title="{TOPIC.title}"><h4>{TOPIC.title}</h4></a>
            <em>({TOPIC.time})</em>
            <!-- BEGIN: newday -->
            <span class="icon_new">&nbsp;</span>
            <!-- END: newday -->
          </li>
          <!-- END: loop -->
        </ul>
      </div>
      <p class="text-right">
        <a title="{TOPIC.topictitle}" href="{TOPIC.topiclink}">{LANG.more}</a>
      </p>
    </div>
    <!-- END: topic -->
đưa vào chỗ nào bất kỳ ví dụ sau giới thiệu ngắn gọn
View attachment 2853

Bước 2: mở modules\news\themes.php
Tìm coppy và xóa đoạn này đi

PHP:
 if (! empty($topic_array)) {
      foreach ($topic_array as $key => $topic_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $topic_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($topic_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($topic_array_i['external_link']) {
          $topic_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $topic_array_i['time'] + (86400 * $topic_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.others.topic.loop.newday');
        }
        $topic_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $topic_array_i['time']);
        $xtpl->assign('TOPIC', $topic_array_i);

        if (! empty($module_config[$module_name]['showtooltip'])) {
          $xtpl->parse('main.others.topic.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.others.topic.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.others.topic');
    }
xóa hết "main.others." sửa thành "main." như sau và đưa xuống dòng cuối
$xtpl->parse('main.others');
}

PHP:
if (! empty($topic_array)) {
      foreach ($topic_array as $key => $topic_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $topic_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($topic_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($topic_array_i['external_link']) {
          $topic_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $topic_array_i['time'] + (86400 * $topic_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.newday');
        }
        $topic_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $topic_array_i['time']);
        $xtpl->assign('TOPIC', $topic_array_i);

        if (! empty($module_config[$module_name]['showtooltip'])) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.topic.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.topic');
      }
View attachment 2854
Hoàn thành, dọn dẹp hệ thống
đã hoàn toàn làm được. Nhưng vẫn bị 1 vấn đề là khi bấm vào chữ xem thêm thì trắng toát ạ.