Hỏi Cách khắc phục hình ảnh không xuất hiện trên trang chi tiết SP

Thành viên năng động
Xin hỏi cách khắc phục:
Untitled-1.jpg Untitled-2.jpg Khi viết bài, có lấy hình ảnh từ ảnh upload len trang. Trong trình soạn thảo có load xuat hienj hình ảnh đo, nhung khi ra xem trên trang chi tiết thì xuất hiện lỗi không hiển thị hình ảnh đó
 
Thành viên năng động
Đã khắc phục xong.
 
Thích: anhyeuviolet