Chống flood (chống lụt dữ liệu) nukeviet

NukeViet mặc định đã kích hoạt sẵn chức năng chống flood cho website, tuy nhiên người quản trị có thể bật, tắt hoặc thay đổi cách thức chống flood riêng cho website của mình. Để bật hoặc tắt chức năng chống flood cần mở file includes/constants.php tìm đến dòng:
//Co bat tinh nang chong flood hay khong
define( 'NV_IS_FLOOD_BLOCKER', 1 );
Mặc định giá trị sẽ là 1 – chức năng đang bật, để tắt chức năng này, cần thay đổi giá trị thành 0. Để thay đổi cách chống flood, trong file constants.php, tìm đến dòng
//So requests toi da trong 1 phut
define( 'NV_MAX_REQUESTS_60', 40 );

//So requests toi da trong 5 phut
define( 'NV_MAX_REQUESTS_300', 150 );
Trong đó NV_MAX_REQUESTS_60 xác định số truy vấn tối đa đến website cho phép trong một phút từ một địa chỉ IP, đến vượt quá giới hạn này, hệ thống sẽ chặn truy cập. NV_MAX_REQUESTS_300 xác định số truy vấn tối đa đến website cho phép trong năm phút từ một địa chỉ IP, đến vượt quá giới hạn này, hệ thống sẽ chặn truy cập, có thể thay đổi hai giá trị này theo ý muốn của người quản trị website.
Lưu ý: Sau khi thay đổi cần vào khu vực quản trị phần cấu hình chung để lưu lại cấu hình.