Chống quá tải máy chủ nukeviet

NukeViet cung cấp công cụ bảo vệ máy chủ nếu trạng thái xử lý của CPU vượt quá 80%, hệ thống sẽ tạm ngưng hoạt động.
Chức năng này không được bật lên trong NukeViet mặc định, để kích hoạt chức năng này cần vào khu vực quản trị phần cấu hình chung, tìm và đánh dấu vào ô kiểm Kiểm tra trạng thái máy chủ, nếu > 80% sẽ thông báo “Server too busy. Please try again later” sau đó lưu lại cấu hình. image002.png
Bạn có thể tìm thấy vị trí cấu hình thủ công chức năng này tại tệp tin \data\config_global.php
$global_config['getloadavg'] = 0;
Với 0 là tắt, 1 là bật chức năng này.