Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ

Thành viên năng động
Có bạn nào giúp hướng dẫn cho mình Đưa khối lượng sản phẩm ra ngoài trang chủ.
Cảm ơn rất nghiều
 
Thích: anhyeuviolet
Thành viên năng động
Tức là đưa khối lượng ra hiển thị bên dưới mục tên và giá sản phẩm (ở trang ngoài cùng)
Đưa "product_weight" và "weight_unit" ra hiển thị ở main_product.tpl và main_procate.tpt
Khi đưa ra nó không hiển thị đơn vị khối lượng, vì không biết thêm gì vào file theme.php
 
Thích: qkhanh8x
Thành viên năng động
Thanks Nhim rất là nhiều.
để mình ngâm cứu kk