Hướng dẫn Giới hạn hometext cho module news

module/news/theme.php
tìm function viewsubcat_main($viewcat, $array_cat) dòng 410
Code:
foreach ($array_cat[$key]['content'] as $array_row_i) {
        $newday = $array_row_i['publtime'] + (86400 * $array_row_i['newday']);
        $array_row_i['publtime'] = nv_date('d/m/Y H:i', $array_row_i['publtime']);
thêm vào sau nó $array_row_i['hometext'] = nv_clean60($array_row_i['hometext'], 100);