Hỏi Help đưa ngày tháng năm ra như hình

Thành viên năng động
Hiện mình muốn đưa ngày tháng năm đăng bài viết theo dạng tách riêng hàm time ra như hình:
023.png
Mình đã tiến hành thêm code để gọi hàm publtime ra như sau:
ở theme.php của module mình thêm vào sau đoạn code:
Code:
$array_row_i['publtime'] = nv_date('d/m/Y', $array_row_i['publtime']);
của function viewcat_page_new
code thêm:
Code:
$array_row_i['publtime_d'] = nv_date('d', $array_row_i['publtime']);
        $array_row_i['publtime_m'] = nv_date('m', $array_row_i['publtime']);
        $array_row_i['publtime_Y'] = nv_date('Y', $array_row_i['publtime']);
Ở file: viewcat_page (Mình cho hiển thị bản tin theo dạng mới lên trên)
code được thêm là:
Code:
<span class="date">{CONTENT.publtime_d}</span>
<span class="month">{CONTENT.publtime_m}</span>
<span class="year">{CONTENT.publtime_Y}</span>
Nhưng khi ra trang chủ thì thời gian hiển thị không đúng vưới thời gian đăng bài
789.png
rất mong được cộng đồng trợ giúp. Thank all!
 
Thành viên mới
bạn sử dụng $ngay = date('M/d/Y',NV_CURRENTTIME);
$mang_ngay = explode('/', $ngay);
$thang = $mang_ngay[0];
$ngay = $mang_ngay[1];
$nam = $mang_ngay[2];
mình đang lấy thử ngày hiện tại, bạn truyền ngày của bạn zo nha.
 
Thích: hoanglongvnpt