[Hướng dẫn] Tích hợp phpBB 3.x vào NukeViet 4.0.29 và mới hơn

--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Link đồ nghề :
https://github.com/anhyeuviolet/nv4-phpbb3-integrate/

NukeViet 4.0.29 - 4.1 Beta => NukeViet_4.0.29-4.1_Files
NukeViet 4.1.01 => NukeViet_4.1.01_Files
Tích hợp NukeViet 4 và phpBB 3.2.x/3.1.x/3.0.x

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Cài đặt hoặc sử dụng Nukeviet 4 bản mới nhất (Đã thử nghiệm với bản 4.0.29 - 4.1).
 • Cài đặt hoàn chỉnh phpBB3.
 • (Diễn đàn và Nukeviet phải cùng 1 cơ sở dữ liệu).
 • Backup lại CSDL các bảng nv4_users, nv4_authors (bởi khi tích hợp toàn bộ các tài khoản các thành viên và quản trị sẽ bị xoá hết).
 • Chuyển thư mục của diễn đàn vào trong thư mục của nukeviet.
 • (Diễn đàn và portal phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)
 • Tải về các File tương ứng tuỳ theo phiên bản:
NukeViet 4.0.29 - 4.1 Beta => NukeViet_4.0.29-4.1_Files
NukeViet 4.1.01 => NukeViet_4.1.01_Files
Tích hợp NukeViet 4 và phpBB 3.2.x/3.1.x/3.0.x
Tất cả nằm trong link đầu của bài viết.

Copy thư mục nukeviet vào thư mục chứa forum phpbb
Khi đó phải tồn tại các file sau:

Code:
forum/nukeviet/changepass.php
forum/nukeviet/editinfo.php
forum/nukeviet/is_user.php
forum/nukeviet/login.php
forum/nukeviet/logout.php
forum/nukeviet/lostpass.php
forum/nukeviet/register.php
 • Thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của Nukeviet.
 • Đăng nhập với quyền Quản trị tối cao (God Administrator).
Truy cập vào:
Tài khoản => Cấu hình Module.
Điền vào "Thư mục chứa diễn đàn". Ví dụ: phpbb.
Nhấn lưu lại.


Đánh dấu vào mục: Sử dụng tài khoản của Diễn đàn.
Nhấn lưu lại.

 • Lưu ý: Nếu không chọn Sử dụng tài khoản của Diễn đàn thì Diễn đàn và NukeViet sẽ sử dụng hệ thống tài khoản riêng biệt.
Khi đó có thể bỏ qua bước 8 bên dưới để giữ lại hoàn toàn các thành viên đang có của NukeViet.
 • Download file forumphpbb3.php tương ứng theo phiên bản NukeViet của bạn.

Upload file forumphpbb3.php lên thư mục gốc của nukeviet (file forumphpbb3.php ngang hàng với file index.php và mainfile.php của Nukeviet 4).
 • Nếu bạn đang đăng nhập với tài khoản quản trị hoặc thành viên, cần logout các tài khoản này.
 • Chạy Tool tích hợp với đường dẫn:
http://my_site.com/forumphpbb3.php
 • Kiểm tra lại thư mục forum/cache tìm và xoá tất cả các file nếu có, trừ 2 file index.htm và .htaccess.
Nếu gặp một thông báo lỗi nào đó bạn cần kiểm tra lại các bước trên.
Nếu thành công bạn sẽ được thông báo tài khoản quản trị nukeviet (Thường là tài khoản khi cái phpbb3), mật khẩu chính là mật khẩu của diễn đàn. Sau đó bạn cần xoá ngay lập tức file forumphpbb3.php.
Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc vơi thành viên quản trị tối cao trong admin.
Chú ý:
+++ Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của Nukeviet.
 
Lần sửa cuối: Tám 22, 2017 lúc 8:25 PM
Thành viên năng động
Link đồ nghề :

https://github.com/anhyeuviolet/nv4-phpbb3-integrate/


NukeViet 4.0.29 - 4.1 Beta => NukeViet_4.0.29-4.1_Files

NukeViet 4.1.01 => NukeViet_4.1.01_Files

Tích hợp NukeViet 4 và phpBB 3.2.x/3.1.x/3.0.x

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Cài đặt hoặc sử dụng Nukeviet 4 bản mới nhất (Đã thử nghiệm với bản 4.0.29 - 4.1).
Cài đặt hoàn chỉnh phpBB3.
(Diễn đàn và Nukeviet phải cùng 1 cơ sở dữ liệu).
Backup lại CSDL các bảng nv4_users, nv4_authors (bởi khi tích hợp toàn bộ các tài khoản các thành viên và quản trị sẽ bị xoá hết).
Chuyển thư mục của diễn đàn vào trong thư mục của nukeviet.
(Diễn đàn và portal phải cùng 1 cơ sở dữ liệu)
Tải về các File tương ứng tuỳ theo phiên bản:


Tất cả nằm trong link đầu của bài viết.


Copy thư mục nukeviet vào thư mục chứa forum phpbb

Khi đó phải tồn tại các file sau:

Code:
forum/nukeviet/changepass.php

forum/nukeviet/editinfo.php

forum/nukeviet/is_user.php

forum/nukeviet/login.php

forum/nukeviet/logout.php

forum/nukeviet/lostpass.php

forum/nukeviet/register.php

Thư mục chứa forum phải ngang hàng với file index.php và mainfile.php của Nukeviet.
Đăng nhập với quyền Quản trị tối cao (God Administrator).

Truy cập vào:

Tài khoản => Cấu hình Module.

Điền vào "Thư mục chứa diễn đàn". Ví dụ: phpbb.

Nhấn lưu lại.


Đánh dấu vào mục: Sử dụng tài khoản của Diễn đàn.

Nhấn lưu lại.

Lưu ý: Nếu không chọn Sử dụng tài khoản của Diễn đàn thì Diễn đàn và NukeViet sẽ sử dụng hệ thống tài khoản riêng biệt.

Khi đó có thể bỏ qua bước 8 bên dưới để giữ lại hoàn toàn các thành viên đang có của NukeViet.

Download file forumphpbb3.php tương ứng theo phiên bản NukeViet của bạn.


Upload file forumphpbb3.php lên thư mục gốc của nukeviet (file forumphpbb3.php ngang hàng với file index.php và mainfile.php của Nukeviet 4).

Nếu bạn đang đăng nhập với tài khoản quản trị hoặc thành viên, cần logout các tài khoản này.
Chạy Tool tích hợp với đường dẫn:

http://my_site.com/forumphpbb3.php

Kiểm tra lại thư mục forum/cache tìm và xoá tất cả các file nếu có, trừ 2 file index.htm và .htaccess.

Nếu gặp một thông báo lỗi nào đó bạn cần kiểm tra lại các bước trên.

Nếu thành công bạn sẽ được thông báo tài khoản quản trị nukeviet (Thường là tài khoản khi cái phpbb3), mật khẩu chính là mật khẩu của diễn đàn. Sau đó bạn cần xoá ngay lập tức file forumphpbb3.php.

Đóng tất cả các sửa số sau đó chạy lại trình duyệt bạn thử login ngoài site với bất kỳ thành viên nào hoặc vơi thành viên quản trị tối cao trong admin.

Chú ý:

+++ Các thành viên khác muốn thêm vào ban quản trị site của nukviet cần đăng nhập 1 lần trên portal của Nukeviet.


mình đã thử trên bản nuke mới nhất 4.2 cập nhật tháng 8 thì không tích hợp được, mình đã tải các file như trên bài hướng dẫn và chọn bản nuke mới nhất và chép vào diễn đàn của mình và cũng tải file forum phpbb3 chép vào site nuke, mình cũng đã cho diễn đàn và site nuke chạy cùng một cơ sở dữ liệu, nhưng khi mình vào cấu hình tài khoản site nuke chọn thư mục chứa diễn đàn nhưng khi lưu lại thì không được chạy http:localhost/thumucchuasite/forumphpbb3.php thì báo lỗi không có nuke trong diễn đàn Error: no dir nukeviet in forum phpbb3 ko biết là lỗi gì mong bạn hướng dẫn mình ạ. xin cảm ơn.
 
Lần sửa cuối: Chín 1, 2017 lúc 11:35 AM