Hướng dẫn Hướng dẫn hiển thị hình ảnh ở block global.new_files của Modules download

Code:
if(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage'])){   $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage']; }elseif(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage'])){   $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage']; }else{   $row['fileimage'] = ''; }
Để hiển thị hình ảnh ở block global.new_files chúng ta cần làm như sau
Mở modules/download/blocks/global.new_files.php
Tìm
Code:
, updatetime
Thêm sau
Code:
, fileimage
Tìm
Code:
$xtpl->assign('ROW', $row);
Thêm bên trên
if(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage'])){ $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_ASSETS_DIR . $row['fileimage']; }elseif(!empty($row['fileimage']) and file_exists(NV_ROOTDIR . '/' . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage'])){ $row['fileimage'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . $row['fileimage']; }else{ $row['fileimage'] = ''; }

Thêm bên dưới
Code:
if(!empty($row['fileimage'])){   $xtpl->parse('main.loop.image'); }
Mở themes/ten-theme/modules/download/block_new_files.tpl
Trong khối <!-- BEGIN: loop --> ..........<!-- END: loop -->
Thêm đoạn code này vào vị trí muốn hiển thị ảnh

Code:
 <!-- BEGIN: image -->
  <a href="{ROW.link}" title="{ROW.title}"><img src="{ROW.fileimage}" alt="{ROW.title}"></a>
  <!-- END: image -->
 
Last edited by a moderator: Ba 14, 2017 lúc 6:24 PM