Hướng dẫn nâng cấp giao diện tương thích NukeViet 4.1.01 Beta 2

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Bài viết hướng dẫn nâng cấp cho những site đang sử dụng NukeViet Offical (4.0.29), NukeViet 4.1 beta 1 (4.1.00) lên NukeViet 4.1.01
Danh sách các file thay đổi của theme default
themes\default\system\alert.tpl
themes\default\modules\users\avatar.tpl
themes\default\js\banners.js
themes\default\js\block.global.company_info.js
themes\default\modules\users\block.login.tpl
themes\default\modules\users\block.user_button.tpl
themes\default\modules\news\block_groups.tpl
themes\default\modules\news\block_headline.tpl
themes\default\modules\news\block_news.tpl
themes\default\modules\news\block_newscenter.tpl
themes\default\modules\news\block_tophits.tpl
themes\default\css\bootstrap.min.css
themes\default\js\bootstrap.min.js
themes\default\css\bootstrap-theme.min.css
themes\default\js\comment.js
themes\default\config.ini
themes\default\config.json
themes\default\config.php
themes\default\modules\users\confirm.tpl
themes\default\js\contact.js
themes\default\modules\news\content.tpl
themes\default\modules\news\detail.tpl
themes\default\modules\contact\form.tpl
themes\default\modules\seek\form.tpl
themes\default\modules\banners\global.banners.tpl
themes\default\blocks\global.company_info.ini
themes\default\blocks\global.company_info.php
themes\default\blocks\global.company_info.tpl
themes\default\blocks\global.social.ini
themes\default\modules\voting\global.voting.tpl
themes\default\modules\users\info.tpl
themes\default\system\info_die.tpl
themes\default\modules\users\login_form.tpl
themes\default\modules\banners\logininfo.tpl
themes\default\modules\users\lostactivelink.tpl
themes\default\modules\users\lostpass_form.tpl
themes\default\js\main.js
themes\default\modules\comment\main.tpl
themes\default\modules\voting\main.tpl
themes\default\css\news.css
themes\default\js\news.js
themes\default\modules\users\openid_login.tpl
themes\default\js\page.js
themes\default\modules\users\register_form.tpl
themes\default\modules\news\search.tpl
themes\default\modules\news\sendmail.tpl
themes\default\css\style.css
themes\default\theme.php
themes\default\modules\news\topic.tpl
themes\default\modules\users\userinfo.tpl
themes\default\css\users.css
themes\default\js\users.js
themes\default\modules\news\viewcat_grid.tpl
themes\default\modules\news\viewcat_list.tpl
themes\default\modules\news\viewcat_main_bottom.tpl
themes\default\modules\news\viewcat_main_left.tpl
themes\default\modules\news\viewcat_main_right.tpl
themes\default\modules\news\viewcat_page.tpl
themes\default\modules\news\viewcat_top.tpl
themes\default\modules\news\viewcat_two_column.tpl
themes\default\modules\users\viewdetailusers.tpl
themes\default\js\voting.js
Đối với theme default mà bạn đã chỉnh sửa:
Đang cập nhật nội dung...

Đối với các theme không phải theme default (Ngoài hệ thống)

Đang cập nhật nội dung...

Đối với giao diện theme mobile_default đã chỉnh sửa

Đang cập nhật nội dung...

Đối với giao diện theme mobile không phải mobile_default

Đang cập nhật nội dung...
 
Thích: hoanglongvnpt
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Đang cập nhật nội dung...
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Đang cập nhật nội dung...
 
Thành viên năng động
Haaaaa....Nội dung đang cập nhật :laluot-23: