Khái niệm Cronjobs trong NukeViet

Cronjobs là các tiến trình tự động trong NukeViet, nó sẽ thực hiện một công việc nào đó sau một khoảng thời gian nhất định, các khoảng thời gian cũng như số lần thực hiện được quy định trong phần cấu hình tiến trình tự động.
Lập trình viên có thể bổ sung thêm các tiến trình tự động cho NukeViet bằng cách xây dựng thêm các cronjob.

Các Cron của NukeViet được chứa trong thư mục includes/cronjobs/. NukeViet cung cấp 9 cronjobs mặc định, trong đó 8 cronjobs được kích hoạt sẵn và 1 cronjobs admin có thể kích hoạt. Với các cronjobs là cronjobs hệ thống, admin sẽ không được phép tạm dừng cũng như xóa chúng.
Tên của các file chứa cronjobs bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_). Một file có thể chứa nhiều cronjobs khác nhau. Mỗi cronjobs là một hàm bắt đầu bằng tiếp đầu tố cron_, hệ thống sẽ không chấp nhận các hàm không bắt đầu bằng cron_.
Viết Cron

Để tạo mới một cron ta có thể thêm vào một file có sẵn hoặc tạp một file mới. Nếu tạo một file mới cần có dòng:
Code:
if (!defined('NV_IS_CRON'))
  die('Stop!!!');
Tiếp theo đó là function cron_ten-cron.
Dưới đây là Cronjob có nhiệm vụ xóa những sessions bị quá thời gian online cho phép:
Code:
<?php
 
/** * @Project NUKEVIET 4.x * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn) * @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC. All rights reserved * @License GNU/GPL version 2 or any later version * @Createdate 10/03/2010 10:51 */
 
if (!defined('NV_MAINFILE'))
  die('Stop!!!');
 
if (!defined('NV_IS_CRON'))
  die('Stop!!!');
 
function cron_online_expired_del()
{
  global $db;
   $query = "DELETE FROM " . NV_SESSIONS_GLOBALTABLE . " WHERE onl_time < " . NV_DEL_ONLINE_TIME;
  $db->query($query);
  return true;
}
Lưu ý: Có thể dùng các tài nguyên có sẵn như (Các hàm, các biến, các class…) để viết cron.