Kiểm tra an ninh khu vực admin

Kiểm tra an ninh khu vực admin

Admin là khu vực cực kì quan trọng đối với website, do đó cần bảo vệ chặt chẽ khu vực này. NukeViet cung cấp hai công cụ giúp bảo vệ khu vực admin: Kiểm tra tường lửa truy cập admin và kiểm tra IP truy cập admin.
Để bật chức năng tường lửa cho khu vực admin hãy đăng nhập quản trị site, vào khu vực quản trị ⇒ cấu hình, đánh dấu chọn tại ô “Kiểm tra tường lửa cho khu vực admin” và ấn “Lưu thay đổi
”. image006.png
Lưu ý: Nếu sau khi bật chức năng này tài khoản quản trị tối cao bị chặn, hãy mở file config_global.php tìm đến dòng
$global_config['admfirewall'] = 1;
và sửa lại thành
$global_config['admfirewall'] = 0;
sau đó cấu hình lại chức năng này.
Để bật chức năng kiểm tra IP khi truy cập vào khu vực admin, hãy đăng nhập quản trị site, vào khu vực quản trị ⇒ cấu hình, đánh dấu chọn tại ô “Kiểm tra IP khi truy cập khu vực admin”, ấn “Lưu thay đổi”
. image007.png

Sau khi bật chức năng “Kiểm tra IP khi truy cập khu vực admin” hãy nhập những IP được phép truy cập vào khu vực admin để hoàn tất. image007.png
Lưu ý: Nếu sau khi kích hoạt chức năng này, do vô tình đánh sai IP, tài khoản quản trị tối cao bị chặn truy cập có thể khắc phục bằng cách mở file config_global.php tìm đến dòng
$global_config['block_admin_ip'] = 1;
và sửa lại thành
$global_config['block_admin_ip'] = 0;
sau đó hãy đăng nhập quản trị và thiết lập lại chức năng này.