Kiểm tra và chặn các máy tính dùng proxy

NukeViet mặc định không kích hoạt chức năng kiểm tra các máy tính dùng proxy, để kích hoạt chức năng này, hãy đăng nhập quản trị web sau đó đến phần cấu hình chung, chọn chức năng kiểm tra và chặn các máy tính dùng proxy là nhẹ, vừa hoặc tuyệt đối. image003.png
Lưu ý: Nếu không đăng nhập được khu vực quản trị sau khi kích hoạt chức năng này, mở file data/config_global.php tìm đến dòng $global_config['proxy_blocker'] = sau đó chỉnh lại thành
$global_config['proxy_blocker'] = 0;
Sau đó vào khu vực quản trị và thiết lập lại chức năng này.