Lỗi Không xem được file PDF khi nâng cấp từ NV 4.2 ->4.3