Hỏi Modules có chức năng gửi nhận mail trên nukeviet

Thành viên năng động
Nhờ các bạn hướng dẫn cách viết Modules có chức năng gửi nhận mail và quản lý hộp thư {như gmail } trên nukeviet. Trong đó sử dụng Email của User trên Nuke.