Share Modules văn bản pháp luật

Thành viên quá tích cực
Chức năng ngoài site:
Tra cứu, xem nội dung các văn bản theo các thể loại, linh vực .
Các block :
- global.block_new_law.php
- module.block_area_top10_center.php
- module.block_area.php
- module.block_cat.php
- module.block_search.php
- module.block_signer.php
- module.block_subject.php
- module.block_top_down.php
- module.block_top_view.php
them-the-loai_1.png quan-rlys-the-loai-2.png them-linh-vuc-3.png ql-linh-vuc-4.png them-co-quan-ban-nganh-5.png ql-co-quan-ban-nganh-6.png them-van-ban-7.png them-nguoi-ky-8.png ds-nguoi-ky-vb-9.png cau-hinh-10.png quan-ly-vb-11.png
 

Attachments

Thích: nganvo
Thành viên mới
Lỗi . File zip ko hợp lệ :(
 
Thành viên năng động
Lỗi . File zip ko hợp lệ :(
Ý bạn là sao? tải bình thường, giải nén bình thường.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Lỗi . File zip ko hợp lệ :(
Cài đặt thủ công xem sao.
 
Thành viên mới
OK. mình sử dụng "mở rộng" tải file lên thì báo lỗi
nhưng dùng tab "Ứng dụng mới nhất" và cài đặt thì đã thành công
tks