Hỏi Nhờ giúp kiểm tra lỗi Module gửi File

Thành viên năng động
Tớ có module gửi file văn bản cài trên Nukeviet 4.3.07 gồm các chức năng nhận, gửi, kiểm tra fiile gửi, thông kê đi, thống kê đến
chạy trên host Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/7.2.27, MariaDB Server 10.2.3
(tại dịa chỉ htttp://113.168.105.178
User quản lý module: admin01, pass admin 01
User ngưòi sử dụng: donvi_1, pass donvi_1donvi_1 ; donvi_2, pass donvi_2donvi_2 )
thì chức năng gửi bị lỗi, file log lỗi {04-02-2020_error_log.log} đính kèm dưới đây;
(Chức năng module này cũng tại máy chủ này nhưng khi chạy với PHP 5.6.x thì không bị lỗi)
iRất mong các bạn giúp đỡ.

[
 

Attachments

Thành viên năng động
Tớ có module gửi file văn bản cài trên Nukeviet 4.3.07 gồm các chức năng nhận, gửi, kiểm tra fiile gửi, thông kê đi, thống kê đến
chạy trên host Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/7.2.27, MariaDB Server 10.2.3
(tại dịa chỉ htttp://113.168.105.178
User quản lý module: admin01, pass admin 01
User ngưòi sử dụng: donvi_1, pass donvi_1donvi_1 ; donvi_2, pass donvi_2donvi_2 )
thì chức năng gửi bị lỗi, file log lỗi {04-02-2020_error_log.log} đính kèm dưới đây;
(Chức năng module này cũng tại máy chủ này nhưng khi chạy với PHP 5.6.x thì không bị lỗi)
iRất mong các bạn giúp đỡ.

[


sửa lại dịa chỉ là http://14.181.139.157/
 
Thích: hoanglongvnpt