Phần mềm cho lập trình PHPSTORM 2017.2

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Giới thiệu phầm mềm PhpStorm

PhpStorm là phần mềm nổi tiếng và rất được phổ biến trên toàn thế giới là một PHP IDE chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. PhpStorm cung cấp bộ code completion thông minh, dể dàng điều hướng và kiểm tra lỗi nhanh chóng.

Các chức năng chính JetBrains PhpStorm 2016

PhpStorm biên tập ngôn ngữ thông minh:
• Trình biên tập mã PHP hoàn toàn thông minh để mã hóa nhanh hơn
Bộ công cụ để tinh chỉnh:
• Tích hợp trình gỡ rối đồ họa cho mã PHP
Phân tích PHP-Aware:
• Mã PHP được năng cáo với cái nhìn sâu sắc và điều hướng nhanh chóng
Thử nghiệm Mã:
• Hỗ trợ thử nghiệm đơn vị PHP với giao diện người dùng Test-Runner
IDE dùng để lập trình web PHP mạnh mẽ

IDE PhpStorm 2016 rất thân thiện với người dùng trên toàn bộ đều mới. Cửa sổ đầu tiên bạn nhìn thấy cung cấp quyền truy cập vào tài liệu phong phú, trong đó cung cấp mô tả chi tiết và tổ chức tốt và hướng dẫn.
Các phím nóng làm cho rất dễ dàng để di chuyển xung quanh bên trong ứng dụng. Ví dụ Ctrl + Shift + Backspace sẽ đưa bạn đến những thay đổi mới nhất trong tập tin của bạn, rất tiện dụng khi bạn gỡ lỗi. Nhấn tổ hợp cùng chuyển động, bạn tiếp tục trở lại vào lịch sử của những thay đổi (lịch sử này cũng có thể được truy cập từ trình đơn, và bạn có thể sử dụng nó để quay trở lại tập tin của bạn với một số trạng thái trước đó).

Giao diện được chia thành nhiều phần khác nhau: cửa sổ chuyển hướng, cửa sổ soạn thảo, và một thanh menu với các biểu tượng truy cập nhanh. Giá trị thực của PhpStorm, nằm trong chức năng của nó.
Ứng dụng bao gồm một trình soạn thảo mã thông minh, hỗ trợ phân tích mã ngay lập tức, cung cấp cho dự án thuận tiện và mã chuyển hướng, và cung cấp nhiều tính năng tiện dụng hơn mà chỉ làm cho ingws dụng dễ dàng hơn nhiều.
Đây là một công cụ rất hữu ích cho các nhà phát triển PHP và các nhà phát triển web nói chung. Các tính năng thông minh của nó thực sự tăng tốc độ cho công việc của bạn, để bạn có thêm thời gian để tạo ra ý tưởng cho các dự án mới.
Tải phần mềm PhpStorm và key bản quyền miễn phí

Hướng dẫn cài đặt:

Các bạn tải bộ cài đặt PhpStorm 2017.2 về tại trang chủ: https://www.jetbrains.com/phpstorm/
Sau khi tải về cài đặt như thông thường, khởi chạy chương trình lần đầu tiên các bạn chọn Activation code, các bạn điền vào như sau:
CNEKJPQZEX-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJDTkVLSlBRWkVYIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoibGFuIHl1IiwiYXNzaWduZWVOYW1lIjoiIiwiYXNzaWduZWVFbWFpbCI6IiIsImxpY2Vuc2VSZXN0cmljdGlvbiI6IkZvciBlZHVjYXRpb25hbCB1c2Ugb25seSIsImNoZWNrQ29uY3VycmVudFVzZSI6ZmFsc2UsInByb2R1Y3RzIjpbeyJjb2RlIjoiQUMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9LHsiY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJSQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9LHsiY29kZSI6IlBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9LHsiY29kZSI6IlJNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDE4LTAxLTMwIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMTgtMDEtMzAifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAxOC0wMS0zMCJ9XSwiaGFzaCI6IjUxOTU1OTMvMCIsImdyYWNlUGVyaW9kRGF5cyI6MCwiYXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZSwiaXNBdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlfQ==-QOxwjWvRwJz6vo6J6adC3CJ4ukQHosbPYZ94URUVFna/Rbew8xK/M5gP3kAaPh6ZDveFdtMR1UBoumq3eCwXtXM3U3ls5noB4LIr+QplVlCj2pK5uNq7g/feyNyQcHpSXtvhIOnXDBLOecB05DOsxzm0p7ulGGJoAInmHeb9mc0eYjqc4RPpUQfh6HSYBnvEnKMlLF5bz4KEtzmsvvgA55CwzwQ3gRitm5Q/wUT7AQCBdjmBfNUjKVQL6TSjSDPp56FUdEs4Aab8LqstA2DIMbxocO64rvytmcUeIwu8Mi5uq87KQP5AQMSMYb59Inbd+dmVfx5cJo3fRS4/5s3/Hg==-MIIEPjCCAiagAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE1MTEwMjA4MjE0OFoXDTE4MTEwMTA4MjE0OFowETEPMA0GA1UEAwwGcHJvZDN5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9WZuYgQedSuOc5TOUSrRigMw4/+wuC5EtZBfvdl4HT/8vzMW/oUlIP4YCvA0XKyBaCJ2iX+ZCDKoPfiYXiaSiH+HxAPV6J79vvouxKrWg2XV6ShFtPLP+0gPdGq3x9R3+kJbmAm8w+FOdlWqAfJrLvpzMGNeDU14YGXiZ9bVzmIQbwrBA+c/F4tlK/DV07dsNExihqFoibnqDiVNTGombaU2dDup2gwKdL81ua8EIcGNExHe82kjF4zwfadHk3bQVvbfdAwxcDy4xBjs3L4raPLU3yenSzr/OEur1+jfOxnQSmEcMXKXgrAQ9U55gwjcOFKrgOxEdek/Sk1VfOjvS+nuM4eyEruFMfaZHzoQiuw4IqgGc45ohFH0UUyjYcuFxxDSU9lMCv8qdHKm+wnPRb0l9l5vXsCBDuhAGYD6ss+Ga+aDY6f/qXZuUCEUOH3QUNbbCUlviSz6+GiRnt1kA9N2Qachl+2yBfaqUqr8h7Z2gsx5LcIf5kYNsqJ0GavXTVyWh7PYiKX4bs354ZQLUwwa/cG++2+wNWP+HtBhVxMRNTdVhSm38AknZlD+PTAsWGu9GyLmhti2EnVwGybSD2Dxmhxk3IPCkhKAK+pl0eWYGZWG3tJ9mZ7SowcXLWDFAk0lRJnKGFMTggrWjV8GYpw5bq23VmIqqDLgkNzuoog==
Hoặc các bạn vào register và chọn license server và sử dụng
1
http://jetbrains.tech hoặc http://idea.imsxm.com
 
Thích: trinhh