Sao lưu CSDL nukeviet

Việc sao lưu CSDL thường xuyên sẽ giúp hạn chế việc mất mát dữ liệu nếu website xảy ra sự cố. Để kích hoạt chức năng này, đăng nhập admin sau đó vào phần CSDL ⇒ cấu hình sau đó đánh dấu vào ô Kích hoạt tiện ích lưu CSDL, chọn định dạng cho file lưu CSDL và số file tối đa lưu CSDL, ấn “Thực thi” để lưu lại cấu hình. image005.jpg
Để tải về CSDL đã sao lưu, vào admin phần CSDL ⇒ Data backup sau đó chọn file cần tải và ấn “Tải về”. Lưu ý: Các file backup CSDL được lưu tại thư mục logs/dump_backup.