Share code cấm chuột phải ( right click ) - Ctrl U - F12 hiệu quả và nhẹ !

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Có những lúc bạn không muốn thông tin trên trang web của mình bị người khác lấy, hay vì một lý do nào đó mà bạn không muốn người xem click chuột phải hoặc xem mã nguồn (F12 - Ctrl U) trên trang web của bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thủ thuật này, vừa đơn giản và Code rất nhẹ ...

:8:Demo https://ans.nukeviet.store/

1 - Code chống chuột phải :

Bạn thêm đoạn code ( màu đỏ ) vào trong thẻ <body>
<body onselectstart="return false" oncontextmenu="return false">
Bạn chỉ cần như vậy thôi là đủ, không cần phải chèn thêm CSS vào trang web, như vậy chỉ tăng thêm dung lượng cho website thôi.

2 - Code chống Ctrl U - F12 - Ctrl S :

Bước 1 : Bạn phải chèn Jquery để có thể chạy được code ( nếu website của Bạn chưa có Jquery.min ) :
<script type="text/javascript" src="https://ans.nukeviet.store/jquery.min.js"></script>
Lưu ý là phải gắn code Jquery này đứng trước code chống F12 nhé.

Bước 2 : Bạn chèn đoạn code sau vào trước thẻ </body> hoặc </head> đều được, miễn sao là đứng dưới Code Jquery.min là ok ...
<script>$(function(){if(window._userdata&&_userdata.page_desktop)window.location=_userdata.page_desktop});jQuery(document).ready(function($){var $ctsearch=$('#ct-search'),$ctsearchinput=$ctsearch.find('input.ct-search-input'),$body=$('html,body'),openSearch=function(){$ctsearch.data('open',true).addClass('ct-search-open');$ctsearchinput.focus();return false},closeSearch=function(){$ctsearch.data('open',false).removeClass('ct-search-open')};$ctsearchinput.on('click',function(e){e.stopPropagation();$ctsearch.data('open',true)});$ctsearch.on('click',function(e){e.stopPropagation();if(!$ctsearch.data('open')){openSearch();$body.off('click').on('click',function(e){closeSearch()})}else{if($ctsearchinput.val()===''){closeSearch();return false}}})});$(function(){$("img").on("error",function(){$(this).attr({alt:this.src,src:""})})});shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f,s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+J",function(){}),shortcut.add("Ctrl+Shift+K",function(){}),shortcut.add("Ctrl+K",function(){}),shortcut.add("F12",function(){}),shortcut.add("Ctrl+U",function(){});</script>
Vậy là xong rồi đó, sau khi Bạn thêm hết các đoạn code trên vào trang website của Bạn, thì sẽ không ai có thể chuột phải hay F12 - Ctrl U nữa rồi.

Tuy nhiên Bạn cần lưu ý là code này chỉ chống gà thôi, nếu gặp pro thì hoàn toàn không giấu được, nhưng khi copy hoặc soi Source sẽ rất cực khổ nếu trang web của Bạn xóa hết khoãng trắng.
 
Lần sửa cuối: Ba 31, 2017 lúc 10:28 AM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Gửi các bạn phương án chống việc chống copy :p

https://forum.nuke.vn/threads/Cong-...cript-Tat-chuc-nang-chong-copy.349/#post-2140
 
Thích: David An
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
sao bác nhanh quá zậy
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
sao bác nhanh quá zậy
Bài cũ post lại đó bác :p
 
Thích: David An