Hỏi Sửa mặc định bình luận facbook comment box

Thành viên mới
- Làm thế nào để sửa mặc định bình luận cũ nhất thành mới nhất :

hoi6.png

- Đã tạo cả Facebook Appid nhưng cũng không được :

hoi7.png

Nhờ các bác giúp ! Thanks!
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Tham khảo:

data-order-by =>
Thứ tự sử dụng khi hiển thị bình luận. Có thể là "social", "reverse_time" hoặc "time".

social (mặc định)

Đây còn được gọi là "Hàng đầu". Plugin bình luận sử dụng các tín hiệu xã hội để hiển thị các bình luận có chất lượng cao nhất. Các bình luận được sắp xếp sao cho bình luận phù hợp nhất từ bạn bè và bạn của bạn bè được hiển thị trước tiên, cũng như các chuỗi thảo luận hoạt động hoặc được yêu thích nhất. Những bình luận bị đánh dấu là spam được ẩn khỏi màn hình.
Lưu ý: Chuỗi bình luận cũ hơn—bao gồm các chuỗi được liên kết với một đối tượng Open Graph đã tạo trước bản phát hành gốc của plugin bình luận—sẽ không thể sắp xếp theo tính xã hội.
time

Bình luận được hiển thị theo thứ tự đăng, với bình luận cũ nhất ở trên cùng và mới nhất ở dưới cùng.
reverse_time

Bình luận được hiển thị theo thứ tự ngược lại với thứ tự đăng, với bình luận mới nhất ở trên cùng và cũ nhất ở dưới cùng.
Do đó cần sửa hoặc thêm vào giá trị tương ứng trong file tpl của block này.
Ví dụ:
HTML:
<div class="fb-comments" data-href="YOUR_URL" data-width="470" data-num-posts="6" data-order-by="reverse_time"></div>
 
Thích: hoanglongvnpt
Thành viên mới
Không tìm thấy file tpl của block này ở đâu. Nhờ bác chỉ giúp! Thanks!

Chỉ có file global.block_facebook_comment_box.php

Code:
<?php

/**
 * @Project NUKEVIET 4.x
 * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
 * @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sat, 08 Feb 2014 06:33:39 GMT
 */

if (! defined('NV_MAINFILE')) {
  die('Stop!!!');
}

if (! nv_function_exists('nv_facebook_comment_box_blocks')) {
  function nv_block_config_facebook_comment_box_blocks($module, $data_block, $lang_block)
  {
    $html = '';

    $html .= '<tr>';
    $html .= '  <td>' . $lang_block['facebookappid'] . '</td>';
    $html .= '  <td><input type="text" name="config_facebookappid" size="50" value="' . $data_block['facebookappid'] . '"/></td>';
    $html .= '</tr>';
    $html .= '<tr>';
    $html .= '  <td>' . $lang_block['width'] . '</td>';
    $html .= '  <td><input type="text" name="config_width" size="5" value="' . $data_block['width'] . '"/></td>';
    $html .= '</tr>';
    $html .= '<tr>';
    $html .= ' <td>' . $lang_block['numpost'] . '</td>';
    $html .= ' <td><input type="text" name="config_numpost" size="5" value="' . $data_block['numpost'] . '"/></td>';
    $html .= '</tr>';

    $html .= '<tr>';
    $html .= '  <td>' . $lang_block['scheme'] . '</td>';
    $html .= '  <td> <select name="config_scheme"> ';

    $se1 = ($data_block['scheme'] == 'light') ? 'selected="selected"' : '';
    $se2 = ($data_block['scheme'] == 'dark') ? 'selected="selected"' : '';

    $html .= ' <option value="light"' . $se1 . '> Light </option>';
    $html .= ' <option value="dark"' . $se2 . ' >Dark </option>';

    $html .= ' <\select>';
    $html .= '</td>';
    $html .= '</tr>';
    return $html;
  }

  function nv_block_config_facebook_comment_box_blocks_submit($module, $lang_block)
  {
    global $nv_Request;
    $return = array();
    $return['error'] = array();
    $return['config'] = array();
    $return['config']['facebookappid'] = $nv_Request->get_title('config_facebookappid', 'post', 0);
    $return['config']['width'] = $nv_Request->get_string('config_width', 'post', 0);
    $return['config']['numpost'] = $nv_Request->get_int('config_numpost', 'post', 0);
    $return['config']['scheme'] = $nv_Request->get_title('config_scheme', 'post', 0);

    return $return;
  }

  function nv_facebook_comment_box_blocks($block_config)
  {
    global $client_info, $module_name;
    $content = '';
    if (! defined('FACEBOOK_JSSDK')) {
      $lang = (NV_LANG_DATA == 'vi') ? 'vi_VN' : 'en_US';
      $facebookappid = (isset($module_config[$module_name]['facebookappid'])) ? $module_config[$module_name]['facebookappid'] : $block_config['facebookappid'];

      $content .= "<div id=\"fb-root\"></div>
      <script type=\"text/javascript\">
       (function(d, s, id) {
       var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
       if (d.getElementById(id)) return;
       js = d.createElement(s); js.id = id;
       js.src = \"//connect.facebook.net/" . $lang . "/all.js#xfbml=1&appId=" . $facebookappid . "\";
       fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
       }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
      </script>";
      define('FACEBOOK_JSSDK', true);
    }
    $content .= '<div class="fb-comments" data-href="' . $client_info['selfurl'] . '" data-num-posts="' . $block_config['numpost'] . '" data-width="' . $block_config['width'] . '" data-colorscheme="' . $block_config['scheme'] . '"></div>';

    return $content;
  }
}

if (defined('NV_SYSTEM')) {
  $content = nv_facebook_comment_box_blocks($block_config);
}
 
Lần sửa cuối: Chín 6, 2017 lúc 7:01 PM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Xin lỗi bạn. Mình bị nhầm lẫn. Block này xuất HTML bằng PHP bên trên luôn chứ không thông qua TPL.


Có thể thử như sau:

PHP:
<?php

/**
 * @Project NUKEVIET 4.x
 * @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
 * @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC. All rights reserved
 * @License GNU/GPL version 2 or any later version
 * @Createdate Sat, 08 Feb 2014 06:33:39 GMT
 */

if (! defined('NV_MAINFILE')) {
  die('Stop!!!');
}

if (! nv_function_exists('nv_facebook_comment_box_blocks')) {
  function nv_block_config_facebook_comment_box_blocks($module, $data_block, $lang_block)
  {
    $html = '';

    $html .= '<tr>';
    $html .= '  <td>' . $lang_block['facebookappid'] . '</td>';
    $html .= '  <td><input type="text" name="config_facebookappid" size="50" value="' . $data_block['facebookappid'] . '"/></td>';
    $html .= '</tr>';
    $html .= '<tr>';
    $html .= '  <td>' . $lang_block['width'] . '</td>';
    $html .= '  <td><input type="text" name="config_width" size="5" value="' . $data_block['width'] . '"/></td>';
    $html .= '</tr>';
    $html .= '<tr>';
    $html .= ' <td>' . $lang_block['numpost'] . '</td>';
    $html .= ' <td><input type="text" name="config_numpost" size="5" value="' . $data_block['numpost'] . '"/></td>';
    $html .= '</tr>';

    $html .= '<tr>';
    $html .= '  <td>' . $lang_block['scheme'] . '</td>';
    $html .= '  <td> <select name="config_scheme"> ';

    $se1 = ($data_block['scheme'] == 'light') ? 'selected="selected"' : '';
    $se2 = ($data_block['scheme'] == 'dark') ? 'selected="selected"' : '';

    $html .= ' <option value="light"' . $se1 . '> Light </option>';
    $html .= ' <option value="dark"' . $se2 . ' >Dark </option>';

    $html .= ' <\select>';
    $html .= '</td>';
    $html .= '</tr>';
    return $html;
  }

  function nv_block_config_facebook_comment_box_blocks_submit($module, $lang_block)
  {
    global $nv_Request;
    $return = array();
    $return['error'] = array();
    $return['config'] = array();
    $return['config']['facebookappid'] = $nv_Request->get_title('config_facebookappid', 'post', 0);
    $return['config']['width'] = $nv_Request->get_string('config_width', 'post', 0);
    $return['config']['numpost'] = $nv_Request->get_int('config_numpost', 'post', 0);
    $return['config']['scheme'] = $nv_Request->get_title('config_scheme', 'post', 0);

    return $return;
  }

  function nv_facebook_comment_box_blocks($block_config)
  {
    global $client_info, $module_name;
    $content = '';
    if (! defined('FACEBOOK_JSSDK')) {
      $lang = (NV_LANG_DATA == 'vi') ? 'vi_VN' : 'en_US';
      $facebookappid = (isset($module_config[$module_name]['facebookappid'])) ? $module_config[$module_name]['facebookappid'] : $block_config['facebookappid'];

      $content .= "<div id=\"fb-root\"></div>
      <script type=\"text/javascript\">
       (function(d, s, id) {
       var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
       if (d.getElementById(id)) return;
       js = d.createElement(s); js.id = id;
       js.src = \"//connect.facebook.net/" . $lang . "/all.js#xfbml=1&appId=" . $facebookappid . "\";
       fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
       }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
      </script>";
      define('FACEBOOK_JSSDK', true);
    }
    $content .= '<div class="fb-comments" data-href="' . $client_info['selfurl'] . '" data-num-posts="' . $block_config['numpost'] . '" data-order-by="reverse_time" data-width="' . $block_config['width'] . '" data-colorscheme="' . $block_config['scheme'] . '"></div>';

    return $content;
  }
}

if (defined('NV_SYSTEM')) {
  $content = nv_facebook_comment_box_blocks($block_config);
}
 
Thành viên mới
Hay quá được rồi bác! Thanks!
Làm thế nào để xóa được 1 số bình luận ? Nhờ bác chỉ nốt ! Thanks!
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Hay quá được rồi bác! Thanks!
Làm thế nào để xóa được 1 số bình luận ? Nhờ bác chỉ nốt ! Thanks!
Thêm các meta tương ứng vào Website.

App_ID và Facebook ID, cách xem Facebook ID thì Google nhé.

<meta property=”fb:app_id” content=”8772182189xxxx” />
<meta property=”fb:admins” content=”1000001576xxxx”>
Nếu thành công thì khu vực bình luận sẽ có công cụ để bạn quản lý bình luận.

img-2017-09-08-00-30-08-1.jpg
 
Thích: khoinguyen
Thành viên mới
Thêm các meta tương ứng vào file nào bác? Thanks!
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Thêm các meta tương ứng vào file nào bác? Thanks!
Vào đây.
Capture.PNG
 
Thành viên mới
Cám ơn bác nhiều!