Block Tạo block cập nhật giá cà phê từ 1 đoạn code

Thành viên năng động
Mình có dùng đoạn code này từ lâu bên wordpress để cập nhật giá cà phê ( demo: caphevietnam.net )
Mình có thể chuyển đoạn code này về nukeviet để sử dụng dưới dạng block được không nhỉ?
Đoạn code như sau:
PHP:
<?php
/*
Plugin Name: Giá Cà Phê
Plugin URI: http://wpvn.info/
Description: Widget giá cà phê by wpvn.info
Version: 1.0
Author: wpvn
Author URI: http://wpvn.info/
License: GPLv2 or later
*/

function register_wpvn_gia_ca_phe_widget() {
  register_widget( 'WPVN_Gia_Ca_Phe_Widget' );
}
add_action( 'widgets_init', 'register_wpvn_gia_ca_phe_widget' );

class WPVN_Gia_Ca_Phe_Widget extends WP_Widget {

  public function __construct() {
    parent::__construct(
      'wpvn_gia_ca_phe_widget', // Base ID
      'Giá Cà Phê', // Name
      array( 'description' => 'Giá Cà Phê', ) // Args
    );
  }

  public function widget( $args, $instance ) {
     echo $args['before_widget'];
    if ( ! empty( $instance['title'] ) ) {
      echo $args['before_title'] . apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] ). $args['after_title'];
    }
    ?>
    <table id="wpvn-gcp">
      <tbody>
      <?php
      if ( false === ( $html = get_transient( 'wpvn_gia_ca_phe' ) ) )
      {
        $html = wp_remote_get('http://giacaphe.com/');
        $html = $html['body'];
        preg_match("'<table border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" id=\"gianoidia\">(.*?)</table>'si", $html, $match);
        if ( $match ) {
          $html = trim( strip_tags( $match[1], '<tr><th><td>' ) );
          set_transient( 'wpvn_gia_ca_phe', $html, 60*10 );
        } else {
          $html = '<tr><td>Lỗi không lấy được dữ liệu!!!</td></tr>';
        }
      }
      echo $html;
      ?>
      </tbody>
    </table>
    <?php
    echo $args['after_widget'];
  }

  public function update( $new_instance, $old_instance ) {
    $instance = $old_instance;
    $instance['title'] = strip_tags($new_instance['title']);

    return $instance;
  }

  public function form( $instance ) {
    $title = ! empty( $instance['title'] ) ? $instance['title'] : 'Giá Cà Phê';
    ?>
    <p>
    <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>">Title:</label>
    <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>">
    </p>
    <?php
  }

}
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Bạn làm thử xem.
Một số hàm, chức năng thay bằng cái của NukeViet là được.
 
Thích: nvnghiem
Thành viên năng động
Bạn làm thử xem.
Một số hàm, chức năng thay bằng cái của NukeViet là được.
Mình cũng có làm thử mấy lần rồi mà vẫn chưa được đó bạn. Để mình mò thêm nữa xem sao !
 
Thành viên năng động
Bạn làm thử xem.
Một số hàm, chức năng thay bằng cái của NukeViet là được.
Vẫn không được bạn ơi. Hỗ trợ mình với nhé.
Cảm ơn nhiều.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Mình có dùng đoạn code này từ lâu bên wordpress để cập nhật giá cà phê ( demo: caphevietnam.net )
Mình có thể chuyển đoạn code này về nukeviet để sử dụng dưới dạng block được không nhỉ?
Đoạn code như sau:
...
Block theme.
Đang là dùng cho theme default. Copy sang theme khác nếu cần.
Không có cache, phụ thuộc nguồn ngoài.
Nguồn mà tèo là xác định.
 

Attachments

Thích: nvnghiem
Thành viên năng động
Block theme.
Đang là dùng cho theme default. Copy sang theme khác nếu cần.
Không có cache, phụ thuộc nguồn ngoài.
Nguồn mà tèo là xác định.
Haaaaa.....:laluot-22:
 
Thành viên năng động
Lấy thêm giá một số mặt hàng thực phẩm nữa thì okay nhể. :laluot-06:
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cái này đơn giản nên lấy dễ lắm anh.
Chủ yếu là nguồn nó cấp tin như thế nào thôi.
 
Thành viên năng động
Block theme.
Đang là dùng cho theme default. Copy sang theme khác nếu cần.
Không có cache, phụ thuộc nguồn ngoài.
Nguồn mà tèo là xác định.
Chân thành cảm ơn bạn :)
 
Thích: anhyeuviolet