Ckeditor Tắt chức năng auto save Nukeviet

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Bạn mở file assets/editors/ckeditor/config.js
Tìm dòng:
config.entities = false;
Thêm lên trên dòng:
config.removePlugins= 'autosave';
Lưu lại và Xoá cache trình duyệt,hưởng thành quả
 
Thích: MacKen
Thành viên mới
Sao vẫn không được ta?