Ckeditor Tắt chức năng auto save Nukeviet

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Bạn mở file assets/editors/ckeditor/config.js
Tìm dòng:
config.entities = false;
Thêm lên trên dòng:
config.removePlugins= 'autosave';
Lưu lại và Xoá cache trình duyệt,hưởng thành quả
 
Thích: MacKen
Thành viên mới
Sao vẫn không được ta?
 
Thành viên năng động
Bác Tứ kiểm tra lại giúp với nhé! Sao cũng k thấy nó tắt bác nạ.
 
Thành viên năng động
Xoa cache và dọn dẹp hệ thống
 
Thành viên năng động
Xoa cache và dọn dẹp hệ thống
Cũng đã xóa rồi bạn nạ! Ngưng ko dc!