Hướng dẫn Thay đổi Tiếp đầu tố cho sơ sở dữ liệu Nukeviet

Thành viên quá tích cực
Khi cài đặt có thể thay đổi tiếp đầu tố. Và sau khi cài đặt xong website, chúng ta vẫn có thể thay đổi tiếp đầu tố 1 cách dễ dàng.

Tiếp đầu tố là một chuỗi ký tự được gắn ở trước tên mỗi bảng dữ liệu, mục đích để phân biệt bảng dữ liệu trong trường hợp các hệ thống khác nhau dùng chung một Cơ sỡ dữ liệu.

Trong NukeViet 4, tiếp đầu tố được mặc định là chuỗi ký tự nv4 (hay NukeViet 3 là nv3), chuỗi ký tư này có thể khai báo khi cài đặt NukeViet (bước 6). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi tiếp đầu tố sau khi đã cài đặt NukeViet.

Mọi thao tác rất đơn giản, bạn chỉ cần tạo file *.php tại thư mục gốc (ngang hàng với thư mục admin, includes,...) có nội dung như bên dưới.

Ví dụ trường hợp này mình tạo file có tên là change_prefix.php

Chú ý:
Trong code sửa $new_prefix = 'new' bằng prefix mới.

PHP:
<?php

/** * @Project NUKEVIET 4.x * @Author hongoctrien * @Copyright (C) 2015 VINADES.,JSC. All rights reserved * @License GNU/GPL version 2 or any later version * @Createdate Wed, 02 Dec 2015 08:26:04 GMT */
define('NV_SYSTEM', true);
// Xac dinh thu muc goc cua site
define('NV_ROOTDIR', pathinfo(str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', __file__), PATHINFO_DIRNAME));
require NV_ROOTDIR . '/includes/mainfile.php';
require NV_ROOTDIR . '/includes/core/user_functions.php';
$new_prefix = 'new';
if($new_prefix != $db_config['prefix']){   $result = $db->query('SHOW TABLE STATUS LIKE ' . $db->quote($db_config['prefix'] . '_%'));   while ($item = $result->fetch()) {     if(preg_match('/^' . $db_config['prefix'] . '\_/', $item['name'])){       $name = substr($item['name'], strlen($db_config['prefix']) + 1);       $_sql = 'RENAME table ' . $db_config['prefix'] . '_' . $name . ' TO ' . $new_prefix . '_' . $name;       if(!$db->query($_sql)){         die('Có lỗi xảy ra tại ' . $_sql);       }     }   }    die('Thay đổi thành công, thực hiện mở file cấu hình config.php, thay đổi giá trị tại <strong>$db_config[\'prefix\']</strong> từ <strong>' . $db_config['prefix'] . '</strong> thành <strong>' . $new_prefix . '</strong>'); }
else{   die('Tiếp đầu tố không thay đổi'); }
Tiến hành truy cập http://domain/change_prefix.php để bắt đầu tiến trình thay đổi. Sau khi thành công, việc tiếp theo là mở file cấu hình config.php, sửa giá trị ở $db_config['prefix'] thành tiếp đầu tố mới.

Chúc các bạn thành công!

Theo Mynukeviet
 
Last edited by a moderator: Ba 22, 2017 lúc 8:15 AM