Hướng dẫn Thêm hình minh họa cho module page

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
B1: bạn vào /modules/pages/blocks/global.page_list.php
$db->sqlreset()->select('id, title, alias, description')->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $site_mods[$module]['module_data'])->where('status = 1')->order('weight ASC')->limit($block_config['numrow']);
thay thế bằng
$db->sqlreset()->select('id, title, alias, image, description')->from(NV_PREFIXLANG . '_' . $site_mods[$module]['module_data'])->where('status = 1')->order('weight ASC')->limit($block_config['numrow']);
B2: bạn vào /themes/default/modules/page/block.page_list.php
foreach ($list as $l) {
$l['title_clean60'] = nv_clean60($l['title'], $block_config['title_length']);
$l['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $l['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'];
$xtpl->assign('ROW', $l);
$xtpl->parse('main.loop');
}
thay thế bằng
foreach ($list as $l) {
$l['title_clean60'] = nv_clean60($l['title'], $block_config['title_length']);
$l['link'] = NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $l['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'];
$l['image'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $site_mods[$module]['module_upload'] . '/' . $l['image'];
$xtpl->assign('ROW', $l);
$xtpl->parse('main.loop');
}

B2: bạn vào /themes/default/modules/page/block.page_list.tpl

chèn biến {ROW.image}
 
Lần sửa cuối: Mười hai 8, 2017 lúc 10:10 AM
Thích: hoanglongvnpt
Thành viên mới
Hình như có gí đó sai thiếu thì phải
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Hình như có gí đó sai thiếu thì phải
Chỗ nào sai chỗ nào thiếu bạn nhỉ ?
 
Thích: David An
Thành viên mới
Chỗ nào sai chỗ nào thiếu bạn nhỉ ?
Cái là thêm ảnh cho Block global.page_list đúng không? Nếu đúng thì:

Bước 1: ok
Bước 2: trong /themes/default/modules/page/block.page_list.tpl không có đoạn code như hướng dẫn. Mà đoạn đó nằm trong /modules/pages/blocks/global.page_list.php ở bước 1.

Thiếu bước cho nó hiển thị ra ngoài.
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Cái là thêm ảnh cho Block global.page_list đúng không? Nếu đúng thì:

Bước 1: ok
Bước 2: trong /themes/default/modules/page/block.page_list.tpl không có đoạn code như hướng dẫn. Mà đoạn đó nằm trong /modules/pages/blocks/global.page_list.php ở bước 1.

Thiếu bước cho nó hiển thị ra ngoài.
đã note bên trên