Theme nukeviet tin tức - trường học - công ty

Thành viên năng động
[?] - Mình dùng themes của bạn Nhím Thủ Lĩnh ở link này.
Và mình nâng cấp lên phiên bản Nuke V4.3.08
- Mình đã phân loại bài viết trong Module Tin tức (hiển thị layout: main-right). Thì có 1 chuyên mục nó bị dồn bài viết như này (các chuyên mục khác thì bình thường).
- ACE có cho em xin 1 cao kiến với nhoa. Thanks.

 
Thành viên mới
Share bộ code Trường học - Tin tức 20-03-2017
http://school.nukeviet.store/
user: admin pass: admin
Hoặc : Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nukeviet
Trong code này mình đã add rất nhiều module, nhưng vì khá bận rộn và để giữ lời hứa với cộng đồng nuke.vn nên chỉ làm những thư cơ bản.
Các module chức năng khác mình sẽ làm bản update sau
---------------------
1/4/2017 fix lỗi Không hiện tiêu đề mà lại hiển thị hai phần giới thiệu ngắn gọn.
bản mở \modules\news\theme.php tìm dòng 479 480
Code:
$array_row_i['title_01'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['hometext']), 50);
$array_row_i['title_02'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['hometext']), 50);
thành
Code:
  $array_row_i['title_01'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);
        $array_row_i['title_02'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);

Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1: Thay đổi thông tin kết nối CSDL:
Mở tập tin /config.php, và thay đổi các thông tin tương ứng với thông tin CSDL tạo ở hosting.
$db_config['dbname'] = 'ten_CSDL';
$db_config['dbsystem'] = 'ten_CSDL';
$db_config['dbuname'] = 'ten_truy_cap_CSDL';
$db_config['dbpass'] = 'mat_khau_truy_cap_CSDL';
Bước 2: Sửa tên miền site:
Một vấn đề rất nhiều bạn gặp phải, sau khi đưa lên hosting thì khi truy cập site tự động chuyển hướng về tên miền cũ, cụ thể ở đây là chuyển về locahost. Vấn đề là ở đây!

Tiến hành mở file /data/config/config_global.php, tìm đến giá trị $global_config['my_domains'] và sửa giá trị sau dấu bằng, thành domain mới của bạn. Đến đây chúng ta chỉ mới "tạm thời" khai báo tên miền mới. Bây giờ bạn đã có thể truy cập site.

Tập tin config_global.php sẽ được làm mới mỗi lần lưu Cấu hình chung, các giá trị được đọc ra từ CSDL. Vậy nên, bạn cần môt lần nữa luư domain mới này vào CSDL. Truy cập ACP/Cấu hình/Cấu hình chung, tại Các domain chạy site, điền domain mới của bạn vào đây, nhấn Lưu lại ở cuối trang.
--------------------

Đối với bạn nào không dùng fullcode:
1. Mở file modules\news\theme.php tìm
Code:
function viewsubcat_main($viewcat, $array_cat)
Tìm dòng
Code:
$array_row_i['publtime'] = nv_date('d/m/Y H:i', $array_row_i['publtime']);
Thêm vào dưới
Code:
  $array_row_i['title_01'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);
        $array_row_i['title_02'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);
         $array_row_i['hometext'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['hometext']),160);
Tìm
Code:
 if ($a == 1) {
          .....
        }
Thay thế bằng
Code:
if ($a == 1) {
        
          if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
            $xtpl->parse('main.listcat.home1.newday');
          }
          $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);

          if ($array_row_i['imghome'] != "") {
            $xtpl->assign('HOMEIMG', $array_row_i['imghome']);
            $xtpl->assign('HOMEIMGALT', ! empty($array_row_i['homeimgalt']) ? $array_row_i['homeimgalt'] : $array_row_i['title']);
            $xtpl->parse('main.listcat.home1.image');
          }

          if (defined('NV_IS_MODADMIN')) {
            $xtpl->assign('ADMINLINK', nv_link_edit_page($array_row_i['id']) . " " . nv_link_delete_page($array_row_i['id']));
            $xtpl->parse('main.listcat.home1.adminlink');
          }
          $xtpl->parse('main.listcat.home1');
        }
      
        if ($a == 2) {
          if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
            $xtpl->parse('main.listcat.home2.newday');
          }
          $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);

          if ($array_row_i['imghome'] != "") {
            $xtpl->assign('HOMEIMG', $array_row_i['imghome']);
            $xtpl->assign('HOMEIMGALT', ! empty($array_row_i['homeimgalt']) ? $array_row_i['homeimgalt'] : $array_row_i['title']);
            $xtpl->parse('main.listcat.home2.image');
          }

          if (defined('NV_IS_MODADMIN')) {
            $xtpl->assign('ADMINLINK', nv_link_edit_page($array_row_i['id']) . " " . nv_link_delete_page($array_row_i['id']));
            $xtpl->parse('main.listcat.home2.adminlink');
          }
          $xtpl->parse('main.listcat.home2');
        }
---------------------
Hướng dẫn chỉnh sửa cần thiết:
Bật kéo thả block để xóa các block quảng cáo, hoặc chỉnh sửa di chuyện các block
1. Sửa nội dung trong module slider
View attachment 553

2. Sửa nội dung tiện ích trong module menu
View attachment 554

3. Quy định số liên kết hiện thị tin là 8
View attachment 555