Hỏi Tìm kiếm mở rộng trên internet

Thành viên mới
Trong search.tpl mình thấy có đoạn code thể hiện phần kết quả tìm kiếm và phần Tìm kiếm mở rộng trên internet, sao nó không hiển thị nhỉ?

<!-- BEGIN: results -->

<!-- END: results -->​