nhờ anh em chỉ cho cách làm cái banner slider gioongd như web: http://thaianproduction.com/